Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Autorzy:

 • Beata Kownacka – pedagog

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Katarzyna Milewska
 • Renata Wróblewska
 • Ilona Dygus – psycholog

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego

Czas trwania:

Data rozpoczęcia innowacji – 01.10.2019

Data zakończenia innowacji – 31.05.2020

Rodzaj innowacji:

Innowacja programowo-metodyczna

Zasięg:

Innowacja przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach szóstych.

Opis innowacji

Innowacja „Żyj zdrowo i bezpiecznie” została opracowana na podstawie treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego II etapu edukacyjnego. Oparta jest na programie własnym opracowanym przez autorki innowacji. Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009r – Dz. U. z 2009r, nr 89 poz. 730
i zawiera cele, treści, opis założonych osiągnięć uczniów, procedury osiągania zamierzonych celów oraz sposoby monitorowania.

Podstawowym celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz zmiana nawyków żywieniowych. Zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu w kontrze do komputera i mediów, substancji psychoaktywnych (tj. narkotyków, alkoholu i nikotyny). Niniejsza innowacja zakłada, że jej treści będą realizowane na zajęciach lekcyjnych dla wybranej grupy uczniów klas szóstych  w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia prowadzone w formie zajęć sportowych i profilaktycznych ale również konkursów, warsztatów kulinarnych i profilaktycznych. Tematyka oparta została na własnych pomysłach, doświadczeniu, książkach oraz podstawie programowej.

Cele ogólne:

 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów
 • Zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.
 • Zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu w kontrze do komputera i mediów, substancji psychoaktywnych (tj. narkotyków, alkoholu i nikotyny).
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów (telewizji, komputerów, mediów społecznościowych, infoholizm, itp.)

Cele szczegółowe:

 • rozumie pojęcie „zdrowia” i „bezpieczeństwa”
 • wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie,
 • unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celu propagowania aktywności ruchowej w swoim środowisku,
 • wie, na czym polega zdrowe odżywianie,
 • zna rolę witamin w prawidłowym odżywianiu się,
 • odpowiednio dobiera produkty w celu skomponowania odpowiedniego jadłospisu,
 • potrafi przygotować zdrowe potrawy: kanapki, surówki, sałatki, soki,
 • rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka,
 • bezpiecznie korzysta z zasobów Internetu,
 • zna zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych,
 • zna sposoby wykorzystania czasu wolnego bez używania mediów,
 • aktywnie odpoczywa i zachęca do tego innych,
 • chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach w grupie.
 • zna zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

Procedury osiągnięcia celów:

W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych.

Planowane działania:

 • udział uczniów w zajęciach warsztatowych z dietetykiem,
 • spotkania rodziców z dietetykiem,
 • zajęcia w terenie – spacery i wycieczki po okolicy (ścieżka zdrowia, ścieżki edukacyjne),
 • wystawa prac uczniów, urządzenie kącika z wytworami dzieci,
 • współpraca z pielęgniarką szkolną,
 • spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • lekcje profilaktyczne z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
 • turniej wiedzy,
 • konkursy i zawody sportowe.

 

Przewiń w górę