Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- co to jest?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcani do większej samodzielności.

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Skierowane są do uczniów wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią ). Dotyczy to uczniów z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno- motorycznej oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej.

Cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny , stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy uczniom.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: ćwiczenia
W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: nauki czytania, pisania, liczenia poprzez:

  • usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego
  • ćwiczenia w orientacji przestrzennej i w schemacie ciała
  • kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
  • doskonalenie sprawności manualno-graficznej
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo -ruchowej- słuchowej
  • ćwiczenia ortograficzne, w czytaniu i wypowiadaniu się.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne często dają uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.

Ewa Boczkowska

 

Icon
Co to jest dysleksja?
Icon
Porady dla rodziców dzieci z dysleksją
Przewiń w górę