Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Rekrutacja do szkół średnich  – zasady, terminy, formalności

Ósmoklasiści mają przed sobą wyzwanie: uzyskać miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Proces rekrutacji trwa kilkanaście tygodni, w czasie których trzeba dopilnować różnych terminów i formalności.

O tym, czy kandydat dostanie się do wybranej klasy w wymarzonej szkole decyduje wiele czynników. Przede wszystkim trzeba się postarać o jak najlepsze wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz możliwie dobre oceny na świadectwie, szczególnie z przedmiotów, które są punktowane do wybranej klasy. Dodatkowe punkty przysługują za świadectwo z wyróżnieniem i za szczególne osiągnięcia w nauce (np. zajęcie wysokiego miejsca w konkursach i olimpiadach) oraz wolontariat.

Do jakich szkół średnich przeprowadza się rekrutację?

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

 • 4-letnich liceów ogólnokształcących,
 • 5-letnich techników,
 • 3-letnich szkół branżowych I stopnia.

Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą zakończyć edukację w tego rodzaju szkołach zdaniem egzaminu maturalnego. Uczniowie techników i szkół branżowych I stopnia mają możliwość uzyskania zawodu. Ci ostatni mogą kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Ważne terminy!!!

Składanie wniosków:

 • Od 15 maja 2023 r. – 19 czerwca 2023 r. godz. 15.00 – Złożenie (w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
 • Od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – klasy wojskowe i językowe (od 31 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 – w postępowaniu uzupełniającym).

Ósmoklasisto – złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeżeli wybierasz szkołę z podlegającą pod Kuratorium w Warszawie – wejdź na stronę  elektronicznego systemu rekrutacji
 2. Jeżeli wybierasz szkołę z podlegającą pod Kuratorium w Ciechanowie – wejdź na stronę  elektronicznego systemu rekrutacji
 3. Zgłoś kandydaturę poprzez wprowadzenie nr PESEL i samodzielnie założenie konta w systemie.
 4. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół,  a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
 5. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
  •  osobiście:
   wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
   inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • przez system.
 6. Jeżeli w systemie nie ma szkoły, którą chcesz wybrać – kontaktuj się bezpośrednio ze szkołą.

Jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały: wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji  zapoznaj się z terminami:

 • Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

 • Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

 • Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji.

Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

 • Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego.

Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.
Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.

 • Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

 • Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Możesz do niego przystąpić, jeśli:

 • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział
 • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

 • Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole,
gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Dla wszystkich ósmoklasistów!!!

1. Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

2. Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty możesz złożyć osobiście.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

3. Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

4. 21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

5. Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!

Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem.

 • Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek możesz złożyć osobiście. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Od 3 do 4 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

 • Do 7 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

 • 9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

 • Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

 

Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół 2 stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.