Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Regulamin Gminnego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 5 – 8

Informacje wstępne:

 • Gminny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkoły podstawowej jest konkursem przedmiotowym;
 • Każda szkoła będzie reprezentowana przez 4 – osobowy zespół składający się z  uczniów klas 5 – 8 (po 1 osobie z każdego poziomu);
 • Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka;
 • Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań informatycznych.

Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
 • Zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
 • Stworzenie uczniom szkół podstawowych możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania uzdolnień informatycznych;
 • Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych;
 • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

Organizacja

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Koordynatorami konkursu są: Monika Paluszek, Agnieszka Sztabnik i Joanna Czyż.

 

Przebieg konkursu

 • Etap pierwszy – szkolny –  luty 2023r.

Nauczyciel uczący informatyki w danej szkole przeprowadza wewnątrzszkolne eliminacje wśród uczniów klas 5 – 8. W wyniku eliminacji szkolnych tworzona jest czteroosobowa drużyna danej szkoły (po 1 osobie z każdego poziomu), reprezentująca ją w dalszym etapie konkursu.

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać do 10 lutego 2023 r. na adres email konkurs_informatyczny@wp.pl.

 • Etap drugi – Finał Gminny –   1 marca 2023 r. o godz. 10.00.

Etap gminny polegał będzie na sprawdzeniu wiedzy informatycznej uczniów (rozwiązanie testu dotyczącego zagrożeń płynących z sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu) oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce (arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna, edytor tekstu, Gimp, Scratch). Zadania praktyczne związane z arkuszem kalkulacyjnym, edytorem tekstu oraz prezentacją multimedialną uczestnicy wykonywać będą w Libre Office.

 • Podsumowanie konkursu –  7 marca 2023 r. o godz. 10.00.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 marca 2023 r. – szkoły uczestniczące w konkursie zostaną poinformowane o wynikach droga elektroniczną oraz nazwiska laureatów zostaną umieszczone  na stronie internetowej naszej szkoły www.spnasielsk.edu.pl .

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 7 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

 

Punktacja ogólna i klasyfikacja

 • Z każdej grupy wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu oraz części praktycznej.
 • W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w klasyfikacji końcowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności wyniki uzyskane za część praktyczną.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych opiekunów uczniów, na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu, których związane jest z organizacją Gminnego Konkursu Informatycznego, w tym publikowaniem wyników na stronie internetowej szkoły będącej organizatorem i w lokalnej prasie.