Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Piłka siatkowa dla dziewcząt

Autor, data rozpoczęcia i czas trwania inowacji:

 • mgr Renata Wróblewska –  1.10.2018 r. – 16.06.2023 r., innowacja zaplanowana na cykl pięcioletni w ramach czwartej godziny lekcyjnej  w klasie IV „ab” dz.,
 • mgr Katarzyna Milewska,  1.10.2018 – 18.06.2021 r., innowacja zaplanowana na cykl trzyletni w ramach czwartej godziny lekcyjnej w klasie VI „b” dz.

Obszar wdrażania:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Założenia innowacji:

Innowacja  programowo – metodyczna  dotyczy  jednej z  gier  zespołowych  jaką  jest  piłka  siatkowa.  Wdrożenie  tego  programu  zostało  zaplanowane  na  cykl  pięcioletni  ( 2018 – 2023)  z grupą dziewcząt  klas IV-VIII w ramach czwartej godziny lekcyjnej.   Program  ten oparty  jest o  Nową  Podstawię  Programową  kształcenia ogólnego.

Cele ogólne

 • Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego.
 • Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 • Prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw uczniów w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Cele edukacyjne:

 • Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących.
 • Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 • Prawidłowy rozwój psychometryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej.
 • Hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne.
 • Inspirowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 • Wdrażanie do dbałości o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałania wadom postawy.
 • Przygotowanie dzieci do udziału w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa.

Cele wychowawcze:

 • Kształcenie podstaw osobowościowych, współdziałania zespołowego i wzajemnejwspółodpowiedzialności.
 • Rozwijanie wolicjonalnych cech charakteru: wytrwałości, stanowczości, zdecydowania, odwagi.
 • Kształcenie pożądanych zachowań i postaw uczniów; sukcesu bez pychy, przegranej bez kompleksów, życzliwości wobec wygranych   i przegranych,   pokory oraz szacunku dla drugiego człowieka.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową (zmiana stroju sportowego, higiena osobista po zajęciach, higiena otoczenia, odżywianie, sen).
 • Wdrażanie do samokontroli i samooceny.
 • Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno – sportowych (umiejętność sędziowania, kulturalne zachowanie w roli kibica, zasada fair play).
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych: przestrzeganie zasad, reguł i regulaminów.

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

Piłka siatkowa – jest jedną z najbardziej rozwijających się gier zespołowych, a jej metodycznym wprowadzeniem jest minisiatkówka. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną, uczy postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych gry w mini piłkę siatkową.
 • Stosowanie różnych metod pracy do rozwijania sprawności psychomotorycznej.
 • Zapoznawanie uczniów z przepisami gry w mini siatkówkę i terminologią siatkarską.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach i zawodach oraz wykształcenie umiejętności stosowania wyuczonej techniki i taktyki w grze.
 • Działania profilaktyczne i skierowane na korekcję istniejących  u dzieci wad postawy.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych – zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.