Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Odpowiedzialny rowerzysta 2018/2019

Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy programowej oraz programów nauczania techniki i przyrody.

Autorzy:

Monika Paluszek – wychowanie komunikacyjne kl. VIb, IVd
Magda Mackiewicz – wychowanie komunikacyjne kl. VIa, IVc
Kinga Żabik – pierwsza pomoc – wszystkie klasy IV

Czas trwania:

Data rozpoczęcia innowacji – 26. 11. 2018 r.
Data zakończenia innowacji – 12. 04. 2019 r.

Rodzaj innowacji:

 • Innowacja programowa

Zasięg:

 • Innowacja docelowo przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach czwartych.
 • Zajęcia w ramach innowacji prowadzone będą w cyklu 15 spotkań dla każdej klasy – 5 godz. pierwszej pomocy i 10 godz. wychowania komunikacyjnego.
 1.  Cele ogólne:
 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 1. Cele szczegółowe:

a) w zakresie wiadomości i umiejętności

 • poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości zdobytych w klasach I- III  w  zakresie  przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów jako pieszych i pasażerów środków komunikacji;
 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

b) w zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.

Harmonogram zajęć – niedostępny

Przewiń w górę