Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 0-4 „Mój bezpieczny komputerowy świat”

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Koordynatorami konkursu są: Monika Paluszek, Agnieszka Sztabnik i Joanna Czyż.

 1. Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk w trzech przedziałach wiekowych:

 • klasy 0 – 1
 • klasy 2 – 3
 • klasy 4
 1. Cele konkursu:

Zwrócenie uwagi dzieci na tematykę ergonomii pracy przy komputerze Zachęcenie uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania zagadnień związanych z higieną cyfrową.

 1. Zasady uczestnictwa:
 • Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu przedstawiającego zasady, o których należy pamiętać, podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi.
 • Plakat należy wykonać na arkuszu w formacie A3.
 • Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną (rysowanie, wyklejanie, wycinanie, malowanie itp.)
 • Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły.
 1. Kryteria oceny. Nagrody:

Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę zgodność z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 1. Harmonogram konkursu:
 • nadsyłanie prac – do dnia 4 kwietnia 2024 r.
 • posiedzenie jury – 5 kwietnia 2024 r.
 • informacja do szkół o werdykcie – 8 kwietnia 2024 r.
 • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac – 12 kwietnia 2024 r. godz. 10.00.

       7. Postanowienia końcowe

 • Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. (Oświadczenie 1)
 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.
 • Uczestnik, jako autor pracy nie może naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich.
 • Uczestnik konkursu (w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania – w związku z Konkursem – jego wizerunku.
 • Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych przenosi na Organizatora autorskie prawa do niej.
 • Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, w tym również zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie z powodów niezależnych od Organizatora

 

Oświadczanie 1