Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Lekturownik – niezbędnik ucznia

Innowacja ta przeznaczona jest dla uczniów klas 4 -8. Osobami wdrażającymi tę innowację są wszyscy nauczyciele języka polskiego. Działania innowacyjne polegają na założeniu i prowadzenie dodatkowego zeszytu formatu A4, zwanego Lekturownikiem,
w którym uczniowie będą gromadzili wszystkie najważniejsze informacje dotyczące lektur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.

Główne cele tej innowacji to:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka polskiego;
 • rozbudzenie pasji do nauki języka polskiego;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się;
 • rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia;
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia;
 • przygotowanie młodzieży do obioru literatury pięknej;
 • wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie;
 • motywowanie do nauki;
 • wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się;
 • aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań;
 • zdobycie umiejętności redagowania notatek;
 • dbanie o estetykę.

Zeszyt, zwany „Lekturownikiem”, będzie  przede wszystkim samodzielnie stworzoną pomocą dydaktyczną dla uczniów, który przydaje się w nauce i będzie doskonałym skryptem przed sprawdzianem ósmoklasisty. To zbiór informacji o lekturach (bohaterach, problematyce, motywach, epokach) zebrany w jednym miejscu, przygotowany samodzielnie w kreatywnej, często ciekawej graficznie formie. W  każdym „Lekturowniku” będą stałe elementy,  udostępnione przez  nauczyciela  i/lub samodzielnie wykonane przez ucznia:

 • tytuł i autor lektury;
 • krótka notatka biograficzna autora, przedstawiona np. w formie osi czasu lub mapy myśli z wykorzystaniem zdjęć i rysunków;
 • rodzaj i gatunek literacki – może być przedstawiony za pomocą symboli;
 • elementy świata przedstawionego;
 • problematyka utworu;
 • refleksja dotycząca omawianego utworu;
 • ciekawe i znane cytaty.

Innowację zaproponowała i przygotowała – Anna Korycka.

Będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.