Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

I Ty możesz zostać artystą!

„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom”

Stanisław Popek.

Wprowadzenie:

Zajęcia skierowane są do dzieci klas IV, jako zajęcia pozalekcyjne – warsztaty plastyczne. Odbywać się będą raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Czas trwania poszczególnych zajęć 2 godziny lekcyjne w miesiącu. Udział w nich jest dobrowolny i ogólnie dostępny.

Zalecana jest realizacja w małej grupie dzieci, dzięki czemu nauczyciel skutecznie może wdrożyć proponowane techniki artystyczne, zaobserwować techniki sprawiające trudności – te, które są dla dzieci wyjątkowo atrakcyjne, oraz które z umiejętności należy doskonalić. . Data rozpoczęcia i przewidywany czas trwania innowacji od 20 października 2020r do 10 czerwca 2021r.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji.

Naturalną potrzebą i aktywnością młodego człowieka jest chęć poznawania, ciekawość świata, wiedzy, doświadczanie tego, co istnieje wokół. Potrzeba ta skłania dzieci do poszukiwania, eksperymentowania i eksploracji, sprzyjających odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania świata.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych możliwości ich zaspokojenia. Staramy się twórczo wychowywać dzieci, stwarzać sytuacje do doświadczania, działania i uzewnętrzniania swych przeżyć. Każde dziecko traktujemy jak partnera, co sprzyja rozwijaniu silnej otwartej na twórcze poszukiwania osobowości. Dążymy do tego, aby aktywność twórcza dziecka rozwijała się w każdym podejmowanym przez nie działaniu.

Dodatkowymi czynnikami innowacji są:

 • potrzeba poszerzenia i urozmaicenia zajęć dla dzieci o nowe, specjalistyczne techniki artystyczne,
 • podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej
 • obecność grona dzieci o dużym spektrum zainteresowań i rozwijanie ich możliwości twórczych.

Czynniki te realizowane będą poprzez wprowadzenie różnych, profesjonalnych technik plastycznych, pozwalających na ukierunkowanie dynamizmu rozwojowego dzieci i aktualizowanie ich potencjału twórczego. Dzięki tej innowacji, dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych i dekoratorskich odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty.

Złożenia programowe.

Sztuka, zarówno jej tworzenie jak i jej odbiór ma dla człowieka ogromne znaczenie terapeutyczne oraz relaksacyjne. Fundamentalną wartością dla dziecka jest umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych, oraz umiejętność podchodzenia z dystansem do własnych wytworów. Ważne jest to, by dziecko umiało się cieszyć tworzeniem, by ta aktywność dawała mu radość i przyjemność, gdyż tylko szczęśliwe dziecko jest zdolne do prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie.

Utrzymanie otwartej na twórcze działanie postawy u dziecka sprzyja wypieraniu z jego życia jałowości, monotonii i smutku. Twórczość jest zaprzeczeniem niszczenia, a dzieło sztuki instynktem rozszerzającym zakres spostrzegania zmysłowego. Dzieciom z natury dana jest skłonność do wypowiadania się barwą i formą. W ten sposób dziecko pokazuje, jak odbiera i rozumie otoczenie, to wyjątkowy obraz jego burzliwego rozwoju, życia uczuciowego.

Sztuka pełni funkcje wychowawcze, kształtując ludzkie postawy, oraz dydaktycznie wzbogacając zasób wiedzy i uruchamiając mechanizmy poznawcze. Stąd „Wychowanie przez sztukę” nie może ograniczać się jedynie do biernego kontaktu z dziełami sztuki, ale musi pozwalać i otwierać nowe, szerokie możliwości aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu.

Pozytywne przeżycia zachęcają do działania, wzbogacają doświadczenia, dopingują do twórczych poszukiwań, niekonwencjonalnych rozwiązań uaktywniają wszystkie funk cje twórcze. Tworząc samodzielnie dzieła, dzieci odczuwają w sobie namiastkę sztuki, czują się kimś wyjątkowym. Twórczość plastyczna dziecka jest formą wypowiedzi istotną dla procesów umysłowych, emocjonalnych, percepcyjnych i społecznych.

Cele edukacji plastycznej.

Zgodnie z założeniami programowymi jedną z dziedzin, która odgrywa tu niebagatelną rolę jest plastyka. Jej odkrywanie, obcowanie z nią i tworzenie jest wartością, którą należy doceniać. Działalność plastyczna daje szerokie spektrum możliwości dla wyrażania ekspresji, rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Ponadto twórczość własna daje dziecku możliwość odprężenia i rozładowania napięć.

Dzieło stanowiące efekt skomplikowanego procesu twórczego ujawnia jednocześnie myśli, uczucia i sposób postrzegania przez dziecko otaczającego je świata. Każde dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania siebie i swoich przeżyć, a możliwość ich uzewnętrznienia daje między innymi ekspresja plastyczna.

Zasadniczym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik dziecko ma poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzić wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów.

Cele innowacji.

Cel główny innowacji pedagogicznej:

Rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych przy użyciu technik profesjonalnych.

Cele szczegółowe:

 • wyzwalanie u dziecka postawy kreatywnej
 • rozwijanie wyobraźni, postawy twórczej oraz ekspresji plastycznej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • uwrażliwianie na piękno zjawisk przyrodniczo-społecznych
 • dostrzeganie bogactwa form i barw
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw)
 • kształtowanie zdolności do odbioru dzieł sztuki
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie postawy twórczej
 • tworzenie warunków do samodzielnej aktywności twórczej
 • wspieranie swobodnej aktywności poprzez dostęp do różnych środków wyrazu i świadomym operowaniu
 • zapoznanie z technikami plastycznymi
 • opanowanie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami
 • wdrażanie do doprowadzania pracy do końca
 • wyrabianie wrażliwości i dbałości o estetykę
 • przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego

Metody i formy pracy.

Metody pracy:

 • działania praktycznego
 • zadań stawianych dziecku
 • doświadczeń i eksperymentowania
 • pokazu i obserwacji
 • objaśnienie i instrukcja
 • ekspresyjna

Formy pracy:

 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • praca w zespołach

Ewaluacja.

Prowadzenie innowacji pedagogicznej będzie na bieżąco podlegało ewaluacji, dokonywanej przez nauczyciela prowadzącego. Naturalną formą ewaluacji mojej innowacji będzie:

 • obserwacja postępów dzieci w wykonywaniu prac plastycznych;
 • poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia;
 • urządzanie wystaw prac plastycznych dzieci;

Plan zajęć plastycznych  – „I ty możesz zostać artystą!”

Termin realizacji:

 • Jesienny lampion – październik
 • Róże, bukiet z liści – listopad
 • Stroik świąteczny – grudzień
 • Lampion dla babci – styczeń
 • Karta Walentynowa – luty
 • Stroik wielkanocny – marzec
 • Pojemnik na przybory technika decoupage – kwiecień
 • Świeca, wtapianie serwetek – maj.
 • Doniczka techniką decoupage – czerwiec.

Autor i realizator innowacji – mgr Anna Modzelewska