Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Dostępna szkoła – procedury projektu

Icon
Formularz konsultacji szkolnych
Icon
Ocena efektywności podjętych działań udzielanej uczniom - wzór
Icon
Procedura organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych
Icon
Procedura postępowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w przypadku dostarczenia przez rodziców/opiekunów ucznia orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
Icon
Procedura postępowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w przypadku dostarczenia przez rodziców/opiekunów ucznia orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
Icon
Procedury Konsultacji Szkolnych
Icon
Procedury kontaktów i współpracy z potencjalnymi rodzicami z niepełnosprawnością w celu zapewnienia im dostępności.
Icon
Regulamin biblioteki szkolnej
Icon
Regulamin organizacji wycieczek i wyjść szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść szkolnych

Icon
Regulamin organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania