Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

ABC dobrego wychowania

„Zasady właściwego zachowania są jak znaki,

które wskazują nam drogę w postępowaniu z innymi.”

Grażyna Herbst

Innowacja metodyczna będzie realizowana w roku szkolnym 2019/2020 przez uczniów klas II i  kontynuowana w roku szkolnym 2020/2021 przez uczniów klas III.

Zespół wdrażający innowację:

 • Małgorzata Olbryś
 • Paulina Mosakowska
 • Beata Górecka

Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Niestety, ostatnio coraz częściej obserwuje się nie tylko brak grzeczności we wzajemnych relacjach, ale nawet przypadki agresji wśród dzieci, dlatego wskazane wydaje się prowadzenie zajęć na  temat kultury i właściwego zachowania.

Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły, stanowią uzupełnienie i wzbogacenie realizowanych w nich treści i są zgodne z podstawą programową.

Celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,  a w szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych. Innowacja wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły poprzez sprawne funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Cele szczegółowe:

 • poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania;
 • wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa;
 • kształtowanie umiejętności likwidowania konfliktów i ich źródeł w stosunkach z innymi ludźmi;
 • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;
 • budzenie poczucia estetyki;
 • nabywanie umiejętności społecznych;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji